Søg

Lejebetingelser og forsikringsbetingelser

Johannes Fog A/S - Firskovvej 20 - 2800 Lyngby - www.johannesfog.dk - ALMINDELIGE LEJEBETINGELSER

1. GENERELT
Lejeaftalen er indgået mellem Johannes Fog A/S, Firskovvej 20, 2800 Lyngby, CVR 16314439 som udlejer, og den på lejekontrakten anførte lejer. Hvis ikke andet er udtrykkeligt beskrevet, er alle priser eksklusiv moms, miljøafgift og forsikring.

2. LEJEPERIODEN
Med mindre andet skriftligt er aftalt, løber lejeperioden fra og med den dag, materiellet udleveres fra udlejer, til og med den dag da det tilbageleveres i fejlfri stand til udlejers lager. Ved lejemålets start fastsætter lejer sammen med udlejer lejemålets slutdato. Hvis lejemålet løber over denne dato skal lejer meddele udlejer den nye dato. Denne meddelelse skal være udlejer i hænde senest kl. 13.00 på lejemålets sidste dag. Hvis lejer undlader at give denne information rettidigt er udlejer berettiget til at på lægge et gebyr på de(n) efterfølgende dag(e's) leje svarende til 50% af lejen dog minimum 100 kr. Udlejer har ret til at opsige lejemålet med 4 ugers varsel. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet ud over den aftalte lejeperiode.

3. LEJEN 
Lejen erlægges i hele perioden med det i aftalen angivne beløb med tillæg af moms pr. enhed og pr. byggedag eller kalenderdag i lejeperioden. Lejers lejebetaling beror på, at videreudlejer ikke kan udleje materiellet til anden side i den periode, lejer har materiellet. I lejeperioden har lejer ret til, at benytte materiellet indtil 8 timer pr. lejedag.
Konstateres det, at lejer har benyttet materiellet i mere end denne tid, skal lejer særskilt betale for dette merforbrug. Efter lejemålets afslutning, eller ved hver måneds afslutning, fremsender udlejer faktura, som straks er forfalden til betaling. Ved betaling senere end de aftalte betalingsbetingelser beregnes morarenter i henhold til gældende takstblad. Ved eventuel overdragelse til inkasso forbeholder udlejer sig retten til at debitere lejer alle inkassoomkostninger. Fortsættes lejemålet ud over den aftalte lejeperiode, uden at der falder betaling efter 2. rykkerskrivelse, er udlejer berettiget til at afhente materiellet uden varsel. Udlejer forbeholder sig ret til at opsøge lejer, hvor pågældende end befinder sig, i et forsøg på at få forholdet afklaret, og at få materiellet bragt tilbage til udlejer. Omkostningerne ved ikke tilbageleveret materiel, f.eks. mandetimer og transport ved afhentning af materiellet på byggeplads eller lejers adresse, tillægges og faktureres lejer. Udlejer kan kræve forudbetaling for leje. Eventuelle tvister mellem lejer og udlejer berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb. Udlejer forbeholder sig ret til at fakturere den bestilte lejetid uanset at den faktiske anvendelsestid af det lejede er kortere.

4. AFHENTNING OG LEVERING 
Materiellet skal afhentes af lejer på udlejers lager eller på et andet aftalt sted. Materiellet skal returneres senest ved lejeperiodens udløb til det lager, hvorfra det blev afhentet. Læsning og losning finder sted for lejerens regning og risiko. I det omfang udlejer medvirker i forbindelse med transport af materiellet, sker dette mod separat betaling.

5. ANVENDELSESSTED OG PASNING 
Materiellet må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes på eller benyttes på et andet end det i aftalen angivne arbejdssted. Materiellet må ikke uden udlejers skriftlige samtykke udleveres til brug af andre en lejer eller en hos denne fastansat person. Lejer indestår for, at materiellet kun anvendes af dertil behørigt uddannet personale.

6. PASNING OG PLEJE 
Det påhviler lejer umiddelbart efter modtagelsen, og inden materiellet tages i brug, at foretage fornøden afprøvning og fornødent eftersyn samt nøje at undersøge materiellet. Det påhviler lejer, at holde materiellet i den stand, hvori det modtages. Materiellet skal således passes og smøres i overensstemmelse med de udleverede vedligeholdelses-instruktioner. De nødvendige driv- og smøremidler skal være af den allerbedste kvalitet. Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes ud over dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor han eller hans ansatte deltager i/ved udførelsen af dele af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for at disse udføres, således at Arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes. Lejer skal bære omkostningerne til forbrugsmateriel samt til reparationer af materiellet. Udlejer bærer dog omkostningerne til reparationer, der kan henføres til afhjælpning ved normalt slid eller til mangler, som udlejer er ansvarlig for. Johannes Fog A/S drager omsorg for at service og reparation udføres af kompetent reparatør, herunder at reparatøren har de fornødne forsikringer. Materiellet må ikke bygges om og skal i lejeperioden opbevares på en sådan måde, at det ikke udsættes for beskadigelse eller ulovlig benyttelse. Materiellet skal ved lejeperiodens slutning afleveres tilbage i ordentlig og rengjort stand.

7. ANSVAR 
Lejer er ansvarlig for skader, der opstår på materiellet i lejeperioden, uanset om skaden er opstået hændeligt eller ved lejers fejl. Udlejers erstatningsansvar for forsinkelser ved levering af materiellet forudsætter, at forsinkelsen kan tilregnes udlejer som værende groft uagtsomt eller forsætligt forårsaget. Udlejer dækker ikke nogen former for følgeomkostninger. Lejer er selv ansvarlig for uagtsomme og forsætlige (culpøse) handlinger.

8. PRODUKTANSVAR 
Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er udlejer kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer. Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er udlejer ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i lejers besiddelse. Udlejer er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af lejer, eller på produkter, hvori disse indgår. Disse begrænsninger i udlejers ansvar gælder ikke, hvis udlejer har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. I øvrigt er udlejer ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Udlejer er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Såfremt en fuldstændig ansvarsfraskrivelse ikke er gyldig, er udlejer dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for et beløb større end kr. 500.000,00. Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er lejer pligtig, til at skadesløsholde udlejer for ethvert beløb, det være sig erstatning, omkostninger, renter m.v. som udlejer måtte blive pligtig at udrede til tredjemand. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for produktskader, skal denne part straks underrette den anden herom. Udlejer og lejer er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

9. LEJEFORSIKRING 
Materiellet er omhandlet af Fogs lejeforsikring, som dækker brand, indbrudstyveri, tyveri (men ikke simpelt tyveri af bærbart materiel) og skader, som måtte pådrages materiellet. Lejeforsikringen dækker ikke telte og biler. Lejeforsikringen gælder i hele lejeperioden samt under af og pålæsning og transport mellem udlejer og lejer.
Lejer er pligtig, at betale selvrisiko i henhold til nedenstående, hvor materiellets værdi udgør summen af det lejede:
Selvrisiko ekskl. moms Materiellets værdi i kr. ekskl. Moms 10.000 værdi > 100.000 8.000 99.999 > værdi > 40.000 6.000 39.999 > værdi > 20.000 3.000 19.999 > værdi > 6.000 1.500 5.999 > værdi > 3.000 750 2.999 > værdi > 0
Specielt for stilladser: Selvrisiko er lig med 50% af nyværdien dog minimum 3.000 kr. excl. moms. Hvis der opstår en forsikringsskade anmeldes den til udlejer, der sammen med forsikringsselskabet opgør skaden Ved tyveri- og hærværksskader fremsendes den af Politiet udleverede kvittering for anmeldelse, denne skal være udlejer i hænde inden for 8 dage fra skadestidspunktet. Kaskoforsikringen dækker ikke glemt og forlagt materiel. Bærbart materiel skal være forsvarligt indelåst i en bygning. Præmien er en fast procentsats af bruttolejeprisen, i henhold tilgældende prisblad og udspecificeres særskilt på udlejers faktura.

10. EJENDOMSRETTEN 
Ejendomsretten til materiellet tilkommer udlejer, eller udlejers leverandør, og lejeren forpligter sig til ikke at benytte materiellet på anden måde end det der følger af vilkårene i aftalen og nærværende betingelser samt ikke at videreudleje, pantsætte eller på nogen anden måde overdrage rettighederne til rådighed over materiellet.

11. FORCE MAJEURE 
Lejemålet er indgået med forbehold af strejke, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner og transporthindringer eller andre lignende udefra kommende begivenheder. I tilfælde af, at lejeperioden ikke kan påbegyndes på grund af en eller flere af ovennævnte omstændigheder, er udlejer berettiget til at træde tilbage fra aftalen uden at dette skal anses for misligholdelse.

12. OPHÆVELSE 
Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere ikke påbegyndte lejeaftaler, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtigelser ikke overholdes af lejer, hvis betaling ikke indgår rettidigt eller lejer standser betalingen eller går konkurs. I sådanne tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter herved (incl. transport) skal betales af lejer.

13. UDLEJNING UDENFOR DANMARKS GRÆNSER 
Lejer må ikke uden udlejers skriftlige samtykke transportere materiel udenfor Danmarks grænser. Udlejer forbeholder sig ret til at skærpe de almindelige lejebetingelser ved leje i udlandet.

14. MILJØTILLÆG 
Miljøtillægget er en konsekvens af de miljøomkostninger, der gennem årene er pålagt materieludlejningen ved eksempelvis køb af transport, service samt til bortskaffelse af olie, vand, emballage, brugte reservedele og udtjent materiel. Miljøtillægget skal også afhjælpe udlejningens håndterings- og administrative omkostninger.

15. LOVVALG OG VÆRNETIN
Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende betingelser og lejeaftalen i øvrigt skal afgøres efter materiel dansk ret ved udlejers værneting.